Løsning for å tette en CO2e utslippslekkasje er patentert i Australia

Forhindrer utslipp og utnytter verdiene

 

Vaholmen VOC Recovery AS har løsningen for å unngå 60-80% av utslippene ved lasteoperasjoner ved råoljeterminaler til havs ved å fange og reinjisere de fangede utslippene tilbake i verdikjeden.  Dermed utnyttes utslippenes økonomiske verdi. Denne løsningen er nå også patentert i Australia.

Avgassing fra oljelasting utgjør millioner av tonn av CO2 – ekvivalenter – gjennom utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC – Volatile Organic Compounds) – ut i atmosfæren med lokale, regionale og globale konsekvenser.[1]

«Forurensning er ressurser på avveie», sier CEO i Vaholmen VOC Recovery AS, Arve Andersson. «Kombinasjonen av to modne teknologier inn i et nytt og innovativt produkt muliggjør fangst av og kapitalisering på verdier som ellers ville gått til spille, på en økonomisk lønnsom måte.»

Vaholmen VOC Recovery AS har i tett samarbeid med American Bureau of Shipping (ABS), Ulstein Design & Solutions AS og Wärtsilä Gas Solutions AS utviklet en patentert løsning for VOC fangst og lagring ved oljelasting offshore. Løsningen inkluderer et VOC-anlegg installert på et dynamisk posisjonert skip (DP2). Skipet – Vaholmen enheten – vil operere tett inntil den lastende oljetankeren og fange avgassene gjennom en slange koblet til tankerens returline for avgasser (vapour return manifold) og prosessere denne ombord i Vaholmen enheten. Produktet av denne prosesseringen – flytende VOC – kan bli kapitalisert på gjennom injisering i oljestrømmer, som energikilde til kraftverk, raffineri, etc., eller som energikilde om bord i Vaholmen enheten. Verdien av de fangede hydrokarbonene vil normalt overstige kostnadene ved driften av Vaholmen enheten.

Norske myndigheter har satt strenge begrensinger på utslippet av VOC ved lasting av bøyelastere i Nordsjøen siden tusenårsskiftet, og effektiv teknologi har blitt utviklet og installert om bord på disse skipene. Mesteparten av dette utstyret er blitt levert av Wärtsilä Gas Solutions.

Det er ikke økonomisk forsvarlig å installere samme utstyr og systemer om bord på verdensflåten av oljetankere for bruk ved lasting av olje offshore (fra bøyer eller «sea islands»/stålstrukturer) på grunn av lav utnyttelsesgrad. Det er heller ikke realistisk å installere slikt utstyr på offshore lasteterminaler, da både fangsten og transporten av VOC tilbake til land vil være svært dyrt og teknisk komplisert.

Vaholmen har nå patent i Norge og Australia, har patentsøknader inne i Europa, Brasil, Canada, Indonesia, India, Japan, Kina, Mexico, Malaysia, Sør-Kora, USA og Vietnam i tillegg til i landene som utgjør Golfrådet – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia og de Forente Arabiske Emirater.

Nærmere om Vaholmen enheten

Vaholmen enheten, som kan klasses som OSV (Offshore Support Vessel) med lastekapasitet på 1 200 m3 flytende VOC eller som gasskip med lastekapasitet på 3 000 m3 flytende VOC, er blitt utviklet i tett samarbeid med Wärtsilä Gas Solution, American Bureau of Shipping og Ulstein Design & Solutions. Uavhengig av valgt løsning vil Vaholmen enheten holde DP2 klasse og utstyrt med et fleksibelt og energieffektivt kraftsystem.

Vaholmen tilbyr Vaholmen enheter gjennom tidscertepartier, salg av enheter eller via lisens til eiere og terminaloperatører, med drift av skip og VOC anlegg som tilleggstjenester.

Kontakt

Vaholmen VOC Recovery AS

CEO Arve Andersson – Telefon: +47 900 33 029 e-post: arve@vaholmen.no
CCO Fredrik Knudsen – Telefon: +47 928 29 441 e-post: fredrik@vaholmen.no

[1] I fjerde IMO GHG Study 2020 section 2.2.4 estimeres total massetap for skipstransport til å være 0,124%, hvorav 0,1%poeng tapes under lasting.

Pressemeldinger

Norsk selskap vil tette en utslippslekkasje

VOC fangst og benyttelse av utslippene ved lasting av oljetankere er et viktig bidrag til dekarboniseringen av skipsfarten. Vaholmen har løsningen for å unngå 60-80% av utslippene ved lasteoperasjoner ved råoljeterminaler til havs Ved å reinjisere de fangede...

Sparebanken Sør har gitt bærekraftpris til Vaholmen

Sparebanken Sør har gitt sin Bærekrafttak-pris til Vaholmen VOC Recovery AS. Dette er en anerkjennelse av Vaholmens nyskapende løsninger for å fange inn VOC-utslipp ved lasting av oljetankere. Prisen er på 350 000 kroner. "Bærekrafttak"-prisen ble gitt til Vaholmen og...

Read in English